Beta version

• Bakasyon

Publication date: @gregorian - @hijri

Ika-walong Artikulo
Ang kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.
Artikulo sampu
Ang kasambahay ay may karapatan sa isang bayad na bakasyon ng isang buwan kung siya ay gumugol ng dalawang taon at nais na mag-magpapanumbalik para sa katulad na panahon.
Labing-isang artikulo
Ang kasambahay ay may karapatan sa isang bayad na bakasyon dahil sa sakit na hindi hihigit sa tatlumpung araw bawat taon batay sa isang medikal na ulat na nagpapatunay na kailangan niya ng bakasyon.
 

About Article

business sector
Domestic Workers

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...