Beta version

Piyesta Opisyal

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: Walo

Ang manggagawa sa paglilingkod sa bahay ay maaaring magkaroon ng isang araw ng lingguhang pahinga ayon sa napagkasunduan ng dalawang partido sa kontrata

Artikulo: Sampu

Ang manggagawa sa paglilingkod sa bahay ay may karapatan sa isang buwang bayad na bakasyon kung siya ay gumugol ng dalawang taon at nais na mag-pagpapanibago para sa katulad na panahon

Artikulo: labing-isa

Ang manggagawa sa paglilingkod sa bahay ay may karapatan sa isang bayad na bakasyon dahil sa sakit na hindi hihigit sa tatlumpung araw bawat taon, ayon sa isang medikal na ulat na nagpapatunay na kailangan niya ng bakasyon.

About Article

business sector
Factor

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...