Beta version

Parusa

Publication date: @gregorian - @hijri
  • parusa para sa mga manggagawa

Nang walang pagkiling sa mga parusang binanggit sa ibang mga regulasyon, ang isang manggagawa sa paglilingkod sa bahay na lumalabag sa mga probisyon ng mga regulasyong ito ay dapat parusahan ayon sa mga sumusunod:

1- Isang multa na hindi hihigit sa dalawang libong riyal, o para permanenteng pigilan siyang magtrabaho sa Kaharian, o pareho.

2- Ang mga multa ay dapat dumami ayon sa bilang ng mga paglabag na ginawa laban sa kasambahay.

Sasagutin ng lumalabag na manggagawa sa paglilingkod sa bahay ang mga gastos sa pagbabalik sa kanyang bansa, at kung wala siyang pinansiyal na dapat bayaran upang matugunan ang mga multa na ipinataw sa kanya, dapat siyang ipatapon sa kanyang bansa sa gastos ng estado. Kung ang resulta na nakuha mula sa aplikasyon ng Artikulo (19) ng mga regulasyong ito ay hindi sapat

  • Mga parusa para sa mga tagapag-empleyo (ayon sa listahan ng mga manggagawa sa paglilingkod sa bahay at katulad nito)
  • Artikulo labingpito ng mga regulasyon para sa mga manggagawa sa paglilingkod sa bahay at mga katulad nito

Nang walang pagkiling sa mga parusa na itinakda sa ibang mga regulasyon, ang tagapag-empleyo na lumalabag sa mga probisyon ng mga regulasyong ito ay dapat parusahan ayon sa mga sumusunod:

1- Isang multa na hindi hihigit sa dalawang libong riyal, o pagpigil sa kanya sa pag- kumalap sa loob ng isang taon, o pareho.

2- Kung ang paglabag ay paulit-ulit, siya ay dapat parusahan ng multang hindi bababa sa dalawang libong riyal at hindi hihigit sa limang libo, o upang pigilan siya sa pag- kumalap sa loob ng tatlong taon, o pareho.

3- Kung ang paglabag ay naulit sa ikatlong pagkakataon, maaaring ipagbawal ng komite ang lumabag na ma- kumalap nang permanente.

4- Ang parusa ay dapat paramihin sa bilang ng mga paglabag na ginawa laban sa tagapag-empleyo.

About Article

business sector
Domestic Workers

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...