Beta version

kahulugan

Publication date: @gregorian - @hijri

Ayon sa Mga Regulasyon para sa mga Manggagawang Serbisyong Pambahay at Kanilang Katumbas - Unang Artikulo:

Tagapag-empleyo: Bawat tao na may likas na katangian na nagdala ng kasambahay na mag-isa, o sa pamamagitan ng isang lisensiyadong tanggapan ng pangangalap, o nakipagkontrata sa kanya - direkta o hindi direkta - upang magsagawa ng serbisyo sa loob ng bansa.

Serbisyo sa bahay: Ang direkta o hindi direktang pansarili na serbisyo na ginagawa ng kasambahay sa tagapag-empleyo o sinumang miyembro ng kanyang pamilya bilang kapalit ng sahod

Kasambahay na manggagawa: Ang bawat taong likas na nagsasagawa ng direkta o hindi direktang serbisyo sa tahanan sa tagapag-empleyo, o sinumang miyembro ng kanyang pamilya, at habang nagsasagawa ng serbisyo, ay nasa ilalim ng pangangasiwa at direksyon ng tagapag-empleyo, o ng kanyang kinatawan, gaya ng kasambahay, kasambahay, pribadong tsuper, hardinero, bantay sa bahay at mga katulad nito. Kapag ginamit ang terminong kasambahay sa regulasyong ito, nangangahulugan ito ng kasambahay at mga katulad nito.

About Article

business sector
Domestic Workers

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...