Beta version

Ano ang pinapasan ng tagapag-empleyo?

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: Apatnapu

1- Sasagutin ng tagapag-empleyo ang mga bayarin para sa pagdadala ng isang hindi-Saudi na manggagawa, ang mga bayarin para sa paninirahan at mga permiso sa trabaho at ang kanilang pag-pagpapanibago, at ang mga kahihinatnan ng pagkaantala nito sa mga tuntunin ng mga multa, bayad para sa pagpapalit ng propesyon, paglabas at pagbabalik, at isang tiket upang ibalik ang manggagawa sa kanyang sariling bansa pagkatapos ng pagtatapos ng relasyon sa pagitan ng dalawang partido.

2- Sasagutin ng manggagawa ang mga gastos sa pagbabalik sa kanyang bansa kung sakaling hindi siya karapat-dapat na magtrabaho o kung nais niyang bumalik nang walang lehitimong dahilan.

3- Sasagutin ng tagapag-empleyo ang mga bayarin para sa paglilipat ng mga serbisyo ng manggagawang gustong ilipat ang kanyang mga serbisyo sa kanya.

4- Obligado ang tagapag-empleyo na bayaran ang mga gastos sa paghahanda ng katawan ng manggagawa at pagdadala nito sa awtoridad kung saan natapos ang kontrata o kung saan dinala ang manggagawa, maliban kung siya ay inilibing na may pahintulot ng kanyang mga kamag-anak sa loob ng Kaharian

About Article

business sector
Businessmen

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...