Beta version

Mga lisensya sa trabaho

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: tatlumpu't tatlo

Ang isang hindi-Saudi ay maaaring hindi makisali sa trabaho, at maaaring hindi payagang sumali dito, maliban na lamang pagkatapos makakuha ng permiso sa trabaho mula sa Ministri ayon sa pormang inihahanda nito para sa layuning ito.

Ang mga sumusunod na kondisyon ay kinakailangan upang mabigyan ng lisensya:

1- Na ang manggagawa ay legal na pumasok sa bansa at awtorisadong magtrabaho.

2- Dapat siyang magkaroon ng mga propesyonal na kwalipikasyon o mga kwalipikasyong pang-edukasyon na kailangan ng bansa, at walang mga mamamayan ng bansa na humahawak sa kanila, o ang umiiral na bilang ng mga ito ay hindi nakakatugon sa pangangailangan, o siya ay dapat na mula sa kategorya ng ordinaryong manggagawa na kailangan ng bansa.

3- Sa ilalim ng kontrata sa isang tagapag-empleyo at sa ilalim ng kanyang responsibilidad.

Ang salita (trabaho) sa artikulong ito ay nangangahulugang bawat pang-industriya, komersyal, pang-agrikultura, pananalapi o iba pang gawain at anumang serbisyo kabilang ang domestic service.

Artikulo: tatlumpu't walo

Maaaring hindi gamitin ng tagapag-empleyo ang manggagawa sa isang propesyon maliban sa nakalista sa kanyang permiso sa trabaho, at ang manggagawa ay ipinagbabawal na magtrabaho sa isang propesyon maliban sa kanyang propesyon bago gawin ang mga hakbang ayon sa batas para baguhin ang propesyon.

About Article

business sector
BusinessmenFactor

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...