Beta version

Parusa

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: Daan at Limampu't Pito

Ang karapatan ng babaeng manggagawa sa kung ano ang nararapat sa kanya alinsunod sa mga probisyon ng kabanatang ito ay mawawala kung siya ay nagtatrabaho sa ibang tagapag-empleyo sa panahon ng kanyang awtorisadong bakasyon.

About Article

business sector
Women

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...