نسخة تجريبية

Mga karapatan

تاريخ النشر : 16 Enero 2023 - 23 Jumada al-thani 1444

Artikulo: Isang Daan at Limampu't Tatlo

Ang tagapag-empleyo ay dapat magbigay ng pangangalagang medikal sa babaeng nagtatrabaho sa panahon ng pagbubuntis at panganganak.

Artikulo: isang daan at limampu't apat

Ang babaeng nagtatrabaho, kapag siya ay bumalik sa trabaho pagkatapos ng bakasyon sa panganganak, ay may karapatang kumuha, na may layunin na pasusuhin ang kanyang bagong panganak, ng isang panahon o mga panahon ng pahinga na hindi hihigit sa kabuuang isang oras bawat araw, bilang karagdagan sa mga ipinagkaloob na panahon ng pahinga. sa lahat ng manggagawa.Ang panahong ito o mga panahon ay dapat kalkulahin mula sa aktwal na oras ng pagtatrabaho.nagsasama ng pagbawas sa sahod.

Artikulo: isang daan at limampu't lima

Ang isang tagapag-empleyo ay hindi maaaring tanggalin ang isang babaeng manggagawa o babalaan siya sa pagpapaalis habang siya ay buntis o nasa bakasyon sa panganganak, at kabilang dito ang panahon ng kanyang pagkakasakit na nagmula sa alinman sa kanila, sa kondisyon na ang sakit ay napatunayan sa pamamagitan ng isang aprubadong medikal na sertipiko, at ang ang panahon ng kanyang pagkawala ay hindi lalampas sa (isang daan at walumpung) araw bawat taon, maging tuluy-tuloy o kalat-kalat.

Artikulo: Daan at Limampu't walo

Sa lahat ng lugar kung saan nagtatrabaho ang mga kababaihan at sa lahat ng propesyon, dapat silang bigyan ng tagapag-empleyo ng ligtas na upuan para sa kanilang pahinga

Artikulo: isang daan at limampu't siyam

1- Ang bawat tagapag-empleyo na nag-empleyo ng limampung babaeng manggagawa o higit pa ay dapat magbigay ng angkop na lugar kung saan mayroong sapat na bilang ng mga yaya, upang alagaan ang mga anak ng babaeng manggagawang wala pang anim na taong gulang, kung ang bilang ng mga bata ay sampu o higit pa .

2- Maaaring hilingin ng Ministro sa tagapag-empleyo na nag-empleyo ng isang daang babaeng manggagawa o higit pa sa isang lungsod na magtatag ng narseri nang mag-isa o katuwang ang ibang mga tagapag-empleyo sa parehong lungsod, o makipagkontrata sa isang kasalukuyang narseri para alagaan ang mga anak ng babae. mga manggagawang wala pang anim na taon sa mga panahon ng trabaho, Sa kasong ito, tinutukoy ng Ministro ang mga tuntunin at kundisyon na kumokontrol sa tahanan na ito, at nagpapasya rin sa porsyento ng mga gastos na ipapataw sa mga babaeng manggagawa na nakikinabang sa serbisyong ito.

عن المقال

business sector
Women

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...