Beta version

Parusa sa pagdidisiplina

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: Animnapu't anim

Mga parusang pandisiplina na maaaring ipataw ng tagapag-empleyo sa manggagawa:

1 - babala.

2 - mabuti.

3- Pag-alis ng bonus o pagpapaliban nito para sa isang panahon na hindi hihigit sa isang taon kung kailan ito inireseta ng tagapag-empleyo.

4 - Pagpapaliban ng promosyon para sa isang panahon na hindi hihigit sa isang taon, sa tuwing ito ay inireseta ng tagapag-empleyo.

5- Pagsuspinde sa trabaho na may pagkakait ng sahod.

6- Pagtanggal sa trabaho sa mga kasong itinakda sa sistema.

Artikulo: pitumpu't segundo

Dapat ipaalam sa manggagawa ang desisyon na ipataw ang parusa sa kanya sa pamamagitan ng sulat. Kung tumanggi siyang tumanggap ng parusa o wala, ang abiso ay ipinadala sa pamamagitan ng rehistradong sulat sa kanyang tirahan na makikita sa kanyang file. Ang manggagawa ay may karapatang tumutol sa desisyon na ipataw ang parusa sa kanya sa loob ng labinlimang araw - maliban sa mga opisyal na pista opisyal - mula sa petsa ng kanyang abiso ng desisyon Ang huling pagtutol ay dapat ipataw sa kanya, at ang pagtutol ay dapat isumite sa komisyon sa pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan sa paggawa, na ay maglalabas ng desisyon nito sa loob ng tatlumpung araw mula sa petsa ng pagrehistro ng pagtutol dito.

About Article

business sector
Factor

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...