Beta version

Pinsala sa trabaho

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: Dalawampu't siyam

Kung ang sinumang manggagawa ay nagtamo ng pinsala sa trabaho na nagreresulta sa pagbaba sa kanyang karaniwang mga kakayahan na hindi pumipigil sa kanya sa paggawa ng isang trabaho maliban sa kanyang nakaraang trabaho, ang tagapag-empleyo kung kanino napinsala ang manggagawa bilang resulta ng kanyang trabaho ay dapat siyang gamitin sa naaangkop na trabaho sa sahod na tinukoy para sa gawaing ito. Hindi nito hinahadlangan ang kabayarang nararapat para sa kanyang pinsala

.

About Article

business sector
Businessmenpeople with disabilities

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...