Beta version

Panahon ng pagsubok

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: limampu't apat

Ang isang manggagawa ay hindi maaaring ilagay sa probasyon ng higit sa isang beses sa isang tagapag-empleyo. Bilang pagbubukod dito, pinahihintulutan, sa pamamagitan ng kasunduan ng dalawang partido sa kontrata, sa pagsulat, na isailalim ang manggagawa sa isa pang panahon ng pagsubok, sa kondisyon na ito ay nasa ibang propesyon o iba pang trabaho, o na isang panahon na hindi bababa sa kaysa anim na buwan na ang lumipas mula nang wakasan ang relasyon ng manggagawa sa tagapag-empleyo. Kung ang kontrata ay winakasan sa panahon ng pagsubok, walang partido ang karapat-dapat sa kabayaran, at ang manggagawa ay hindi karapat-dapat sa isang pabuya sa pagtatapos ng serbisyo para doon.

About Article

business sector
Factor

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...