Beta version

Kontrata sa Trabaho

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: Limampu

Ang kontrata sa pagtatrabaho ay isang kontratang natapos sa pagitan ng isang tagapag-empleyo at isang manggagawa kung saan ang huli ay nangakong magtrabaho sa ilalim ng pamamahala o pangangasiwa ng tagapag-empleyo bilang kapalit ng sahod.

Artikulo: limampu't segundo

1- Isinasaalang-alang kung ano ang nakasaad sa Artikulo (37) ng sistemang ito, ang Ministri ay dapat bumuo ng isang pinag-isang anyo ng kontrata sa pagtatrabaho, na karaniwang naglalaman ng: ang pangalan at lokasyon ng tagapag-empleyo, ang pangalan at nasyonalidad ng manggagawa, at kung ano ang kailangan upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, tirahan ng tirahan, at ang napagkasunduang sahod, kasama ang Mga Benepisyo at sustento, ang uri at lokasyon ng trabaho, ang petsa ng pagsali dito, at ang tagal nito, kung ito ay isang nakapirming termino.

2- Ang kontrata sa trabaho ay dapat alinsunod sa form na tinutukoy sa talata (1) ng artikulong ito, at ang dalawang partido sa kontrata ay maaaring magdagdag ng iba pang mga sugnay dito, sa paraang hindi sumasalungat sa mga probisyon ng sistemang ito. at ang mga regulasyon nito at ang mga desisyong inilabas sa pagpapatupad nito.

Artikulo: limampu't lima

1- Ang isang nakapirming kontrata sa trabaho ay nagtatapos sa pagtatapos ng termino nito, at kung ang dalawang partido ay patuloy na ipapatupad ang kontrata, ang kontrata ay mabibilang muli para sa isang hindi tiyak na panahon. Alinsunod sa mga probisyon ng Artikulo (37) ng sistemang ito para sa mga sa-Saudi.

2- Kung ang nakapirming panahon na kontrata ay may kasamang kondisyon na nangangailangan ng pag-pagpapanibago nito para sa isang katulad na panahon o para sa isang tinukoy na panahon, dapat itong i-pagpapanibago para sa napagkasunduang panahon. Kung ang pag-pagpapanibago ay naulit ng tatlong beses na magkakasunod, o ang termino ng orihinal na kontrata na may panahon ng pag-pagpapanibago ay apat na taon, alinman ang mas mababa, at ang dalawang partido ay patuloy na nagpapatupad nito; Ang kontrata ay na-convert sa isang hindi tiyak na kontrata.

Artikulo: Limampu't anim

Sa lahat ng kaso kung saan ang kontrata ay na-pagpapanibago para sa isang tinukoy na panahon, ang panahon kung saan ang kontrata ay na-pagpapanibago ay itinuturing na extension ng orihinal na panahon sa pagtukoy ng mga karapatan ng manggagawa kung saan ang panahon ng serbisyo ay kasama

Artikulo: Limampu't pito

Kung ang kontrata ay para sa isang partikular na trabaho, ito ay nagtatapos sa pagkumpleto ng trabahong napagkasunduan

Artikulo; pitumpu't apat

Ang kontrata sa trabaho ay nagtatapos sa alinman sa mga sumusunod na kaso:

1- Kung ang dalawang partido ay sumang-ayon na wakasan ito, sa kondisyon na ang pahintulot ng manggagawa ay nakasulat.

2- Kung ang panahon na tinukoy sa kontrata ay nag- mawawalan ng bisa, maliban kung ang kontrata ay hayagang na-pagpapanibago alinsunod sa mga probisyon ng sistemang ito; Magpapatuloy ito para dito.

3- Batay sa kagustuhan ng isa sa mga partido sa mga kontrata ng hindi tiyak na tagal, alinsunod sa kung ano ang nakasaad sa Artikulo (kapitumpu't lima) ng sistemang ito.

4- Ang manggagawa ay umabot na sa edad ng pagreretiro alinsunod sa mga probisyon ng Batas sa Seguro sa Panlipunan, maliban kung magkasundo ang dalawang partido na magpatuloy sa pagtatrabaho pagkatapos ng edad na ito.

5- ang puwersa ng majeure.

6- Permanenteng pagsasara ng pasilidad.

7- Pagwawakas ng aktibidad kung saan nagtatrabaho ang manggagawa, maliban kung napagkasunduan.

8- Anumang ibang kaso na ibinigay ng ibang sistema.

About Article

business sector
BusinessmenFactor

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...