Beta version

 Sino ang mga manggagawa ng mga establisyimento na napapailalim sa Batas sa Paggawa ng Saudi?

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: Ikalima

Ang mga probisyon ng regulasyong ito ay nalalapat sa mga sumusunod:

1- Bawat kontrata sa trabaho kung saan obligado ang sinumang tao na magtrabaho para sa kapakinabangan ng isang tagapag-empleyo at sa ilalim ng kanyang pamamahala o pangangasiwa; para sa bayad.

2- Mga manggagawa sa gobyerno at pampublikong awtoridad at institusyon, kabilang ang mga nagtatrabaho sa pastulan o agrikultura.

3- Mga manggagawa ng mga institusyong pangkawanggawa.

4- Mga kontrata sa kwalipikasyon at pagsasanay sa mga hindi empleyado ng tagapag-empleyo sa loob ng mga limitasyon ng mga espesyal na probisyon na itinakda sa sistemang ito.

5- Part-time na mga manggagawa sa loob ng mga limitasyon ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho, mga pinsala sa trabaho at kung ano ang desisyon ng Ministro

About Article

business sector
Factor

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...