Beta version

Mga parusa

Publication date: @gregorian - @hijri
  • Mga parusa para sa mga tagapag-empleyo - mga establisyimento
  • Artikulo: Dalawang daan at dalawampu't siyam

1 - Nang walang pagkiling sa anumang mas matinding parusa na itinakda sa ibang batas, sinumang lalabag sa alinman sa mga probisyon ng batas na ito o sa mga regulasyon nito o sa mga desisyong inilabas para sa pagpapatupad nito ay parurusahan ng isa o higit pa sa mga sumusunod na parusa:

a - Isang multa na hindi hihigit sa isang daang libong riyal.

b- Pagsara ng pasilidad para sa isang panahon na hindi hihigit sa tatlumpung araw.

c- Permanenteng pagsasara ng pasilidad.

2 - Ang parusang ipapataw sa lumabag ay maaaring doblehin kung sakaling maulit ang paglabag.

3- Ang mga multa ay dapat i-multiply sa bilang ng mga tao kung kanino naganap ang paglabag

Artikulo: Dalawang daan at tatlumpu't isa

Ang may kasalanan ng paglabag ay obligadong tanggalin ang paglabag sa loob ng isang panahon na tinukoy ng regulasyon, at kung sakaling hindi ito maalis, ito ay itinuturing na isang bagong paglabag

About Article

business sector
Businessmen

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...