Beta version

Pagsusuri sa Kamalayan ng Edukasyon sa Paggawa

Nilalayon ng pagsusuring ito ang masukat ang antas ng iyong kaalaman tungkol sa iyong mga karapatan at tungkulin sa konteksto ng batas ng paggawa at mga kaugnay na sistema, at ang paraan ng iyong pamamahala sa mga paraan na maaari mong harapin sa iyong trabaho. Ang pagsusuring ito ay kumpidensyal at nangangalaga ng iyong privacy, kaya sagutin ang mga ito nang tama upang mapabuti ang relasyong kontraktwal at mga serbisyong ibinibigay ng Ministeryo ng Yamang Tao at Pag-unlad ng Lipunan (HRSD).

Required*
OoHindiHindi ko alam
Ikaw ba ay may karapatan na magkaroon ng kopya ng iyong kontrata sa trabaho?
May karapatan ba ang iyong amo na hingin na ikaw ay sumailalim sa pagsusuring medikal habang nagtatrabaho?
May karapatan ba na disiplinahin ka ng iyong amo kung ikaw ay nahuli sa trabaho?
Ikaw ba ay may karagdagang sahod kung hiniling ng iyong amo na magtrabaho ka ng higit na oras?
May karapatan ba ang iyong amo na bigyan ka ng taunang bakasyon nang mas mababa sa 20 araw?
May karapatan ba ang iyong amo na papasukin ka sa mga publikong bakasyon?
Hihingi ka ba ng medical insurance kung sakaling hindi magbigay nito ang inyong amo?
May karapatan ba ang iyong amo na hindi ka bayaran sa takdang araw ng pagbibigay ng sweldo?
Tinatawagan mo ba ang 19911 (MLSD Call Center) kung hindi ibinigay ng iyong amo ang sahod mo?
Sa iyong palagay, madali bang makipag-ugnayan sa Ministeryo para ayusin ang anumang problema na mayroon ka sa iyong amo?
May karapatan ba ang iyong amo na sisantehin ka nang hindi nagbibigay ng malinaw na paliwanag o dahilan?
Kung sakaling kailangan mo ng payong legal sa trabaho, ikaw ba ay nakikipag-ugnayan sa tagapagpayo ng paggawa na hatid ng Ministry?
May karapatan ka bang makakuha ng benepisyo sa pagtatapos ng serbisyo kung hindi mo tatapusin ang dalawang taong paninilbihan sa iyong amo?
Ikaw ba ay may karapatang magreklamo laban sa iyong amo kung sakaling magkaroon kayo ng problema?
Sa iyong palagay, ang mga batas sa paggawa at serbisyo na ibinibigay ng Ministeryo ba ay napapangalagaan ng husto ang iyong mga karapatan bilang manggagawa?