نسخة تجريبية

වැඩ සහ සේවා යෝජකයා අර්ථ දැක්වීම

تاريخ النشر : 18 ජනවාරි 2023 - 25 Jumada al-thani 1444

සෞදි කම්කරු නීතියට අනුව, දෙවන වගන්තිය:

සේවා යෝජකයා: වැටුප් සඳහා කම්කරුවන් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් සේවයේ යොදවන සෑම ස්වභාවික හෝ නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයෙකි.

වැඩ: කාර්මික, වානිජමය, කෘෂිකාර්මික, තාක්ෂණික හෝ වෙනත්, මාංශපේශී හෝ මානසික වේවා, එහි ස්වභාවය හෝ වර්ගය කුමක් වුවත්, වැඩ කොන්ත්‍රාත්තුවක් (ලිඛිත හෝ ලිඛිත නොවන) ක්‍රියාවට නැංවීමේදී සියලු මානව ක්‍රියාකාරකම් සඳහා දරන උත්සාහය.

عن المقال

business sector
BusinessmenFactor

නිවාඩු

අටවන වගන්තියකොන්ත්රාත්තුවේ දෙපාර්ශවය විසින් එකඟ වූ පරිදි ගෘහ සේවිකාවට සතිපතා විවේක දිනයක් තිබිය හැකිය.දහවෙනි වගන්තියගෘහ සේවිකාව වසර දෙකක් ගත කර ඇති අතර සමාන කාල සීමාවක් සඳහා අලුත් කිරීමට කැමති නම් ඔහු...

හාම්පුතුන් සඳහා දඬුවම් (ගෘහස්ථ සේවකයන්ගේ ලැයිස්තුවට අනුව සහ ඒ හා සමාන)

ගෘහ සේවිකාවන් සඳහා වන රෙගුලාසි දහහත්වන වගන්තිය සහ ඒ හා සමාන යවෙනත් රෙගුලාසි වල නියම කර ඇති දඬුවම්වලට අගතියක් නොමැතිව,මෙම රෙගුලාසි වල විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන සේවායෝජකයාට පහත සඳහන් පරිදි දඬුවම් කරන...

සේවායෝජකයා දරන්නේ කුමක්ද?

හතළිස් වැනි වගන්තිය 1 - සෞදි නොවන සේවකයෙකු බඳවා ගැනීමේ ගාස්තු, පදිංචිය සහ වැඩ බලපත්‍ර ගාස්තු, ඔවුන් අලුත් කිරීම සහ එය ප්‍රමාද වීමෙන් ඇතිවන දඩ මුදල්, වෘත්තිය වෙනස් කිරීමේ ගාස්තු, පිටවීමේ සහ ආපසු පැම...